Hợp Đồng Giới Thiệu Gia Sư Tại Trung Tâm Gia Sư Việt

Đây là một bản hợp đồng dạng Demo chúng tôi ghi tạm để gia sư tham khảo. Những trường hợp gia sư nhận lớp trực tiếp tại văn phòng Gia Sư Việt hoặc nhận lớp theo hình thức Online thì thông tin về bên bên B, lớp học, môn dạy, số buổi/ tuần, số tiền phải đóng, số tiền được nợ… sẽ mặc định thay thế theo lớp thực tế mà gia sư đăng kí nhận (phần ghi thông tin cá nhân của bên B và điều 1, điều 2 trong hợp đồng). Các điều 3, 4, 5 trong hợp đồng được giữa nguyên sẽ áp dụng cho tất cả gia sư và các lớp học khác nhau. Mọi thứ đều được thống nhất trong quá trình trao đổi công việc giữa văn phòng Gia Sư Việt và bạn gia sư trước khi thực hiện hợp đồng này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU GIA SƯ

Số 68 – HĐGTGS; Hôm nay ngày 01/ 01/ 2021 tại văn phòng Gia Sư Việt, chúng tôi gồm:

Bên A: Bên cung cấp dịch vụ: ( Gia Sư Việt)

Ông (bà): Nguyễn Vương Quyền đại diện văn phòng Gia Sư Việt.

Địa chỉ: Số nhà 5, ngõ 149 Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 024.6263.8868 – 024.6266.8288 / Hotilne: 096.446.0088 – 090.462.8800

Bên B: Bên thụ hưởng dịch vụ: ( Gia sư nhận lớp )

Ông (bà): Nguyễn Văn Nam; Sinh năm: 2000

CMND số: 00000000001; Nơi cấp: Hà Nội; Ngày cấp: 01/ 01/ 2018

Nơi công tác: Sinh viên trường đại học KHTN

Địa chỉ thường trú: Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 0123456789

Hai bên thỏa thuận cùng nhau và nhất trí kí bản hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên B được bên A giới thiệu làm gia sư tại địa chỉ Cầu Giấy – Hà Nội; Gia sư cho học sinh: lớp 9; môn dạy: Toán; Mức thù lao: 180.000 vnđ/ buổi; Thời lượng buổi dạy: 2h; Số học sinh: 01 học sinh; Số buổi một tuần: 02

Điều 2: Bên B nộp lệ phí giới thiệu gia sư là: 570.0000 vnđ; Ghi bằng chữ: Năm trăm bẩy mươi nghìn đồng chẵn. Bên B được nợ 100% số tiền 570.000 vnđ khi thực hiện nhận lớp theo hợp đồng này. Đến khi bên B đi dạy có lương từ gia đình học sinh tháng đầu tiên thì bên B có trách nhiệm trả số tiền đó cho bên A.

Chú ý: Số tiền lệ phí nhận lớp chỉ tính một lần duy nhất theo tỉ lệ % của 1 tháng lương bình quân mà gia sư sẽ nhận được từ gia đình học sinh. Chứ không phải tính theo tháng lương đầu tiên hay 30 ngày đầu tiên kể từ khi bạn nhận lớp. Cụ thể như sau:

– Nếu bạn nhận lớp vào ngày 15 tháng 3 với mức học phí 150.000đ/ buổi và dạy 2 buổi/ tuần. Phí nhận lớp cố định của bạn sẽ là: 40% x 150.000đ x 8 buổi = 480.000đ, bất kể việc từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 bạn dạy 6 buổi, 8 buổi hay 9 buổi thì mức lệ phí nhận lớp đó vẫn không đổi.

– Nếu trong 30 ngày đầu tiên từ khi nhận lớp, gia đình học sinh chỉ đồng ý cho bạn dạy ổn định và cố định 1 buổi/ tuần và có báo lại cho trung tâm ( Trong khi lúc đầu họ báo trung tâm là học 2 buổi/ tuần và học phí 150.000đ/ buổi ) thì số tiền nhận lớp của bạn sẽ được tính lại là: 40% x 150.000đ x 4 buổi = 240.000đ. Sau 30 ngày từ khi bạn nhận lớp số buổi/ tuần tăng lên hoặc giảm đi chúng tôi không còn trách nhiệm xử lý việc này nữa.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên A:

1. Bên A có trách nhiệm tư vấn và cung cấp cho bên B các thông tin về học sinh và gia đình học sinh về các nội dung sau: Lực học, yêu cầu chuyên môn, địa chỉ gia đình, số điện thoại liên hệ, số tiền lương dự kiến bên B nhận được theo buổi học, thời lượng giảng dạy một buổi, số buổi học một tuần.

2. Bên A có trách nhiệm cung cấp lý lịch của gia sư cho gia đình học sinh bao gồm: Quê quán, nơi đang ở, năm sinh, trình độ, kinh nghiệm, địa chỉ công tác cho gia đình để họ nắm bắt thông tin về gia sư sẽ đến giảng dạy.

3. Khi bên B không được gia đình học sinh đồng ý mà không rõ lý do hoặc không phải lỗi do bên B gây ra thì bên A sẽ dựa vào số lương bạn nhận được trong 2, 3 buổi đầu đó để tính phí giao dịch từ 50.000 vnđ đến 100.000 vnđ. Nếu bên B không được gia đình trả số tiền lương những buổi đó ( Coi như học thử ) thì bên A sẽ không tính phí giao dịch nữa.

4.1 Bên B đến dạy gia sư mà gia đình không trả lương tháng đầu tiên, mặc dù đã hết 30 ngày kể từ khi bắt đầu gia sư thì bên A vẫn phải có trách nhiệm đôn đốc với gia đình để trả lương cho bên B. Nếu gia đình vẫn không trả lương tháng đầu và không yêu cầu bên B dạy nữa thì bên A có trách nhiệm gửi lại toàn bộ số tiền lệ phí mà bên A đã thu của bên B ( Kể cả đã qua 30 ngày từ khi kí hợp đồng ).

4.2 Từ tháng thứ hai trở đi mà gia đình không trả lương hay nợ lương của gia sư, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm giải quyết tiền lệ phí nhận lớp mà gia sư đã đóng cho Gia Sư Việt nữa. Ví dụ: Nếu gia sư dạy từ tháng thứ hai trở đi mà gia đình đã trả tiền lương tháng đầu, nếu gia đình nợ lương hoặc không trả lương cho gia sư xảy ra từ tháng thứ hai trở đi thì hai bên sẽ tự dàn xếp. Chúng tôi không can thiệp cũng như không có trách nhiệm gửi lại phí nhận lớp mà gia sư đã đóng cho Gia Sư Việt.

5. Bên A không giải quyết khiếu nại của bên B số tiền thừa do giảm buổi so với số buổi ghi trong hợp đồng ban đầu giữa bên A với gia đình học sinh sau 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

6. Bên A không giải quyết lệ phí giới thiệu cho bên B trong các trường hợp sau: Bên B đến gia đình học sinh gia sư đã được trả số tiền lương lớn hơn 1,5 lần số tiền lệ phí nhận lớp nhưng vẫn trong tháng đầu tiên của hợp đồng hoặc đến dạy không đúng giờ, tự ý nghỉ dạy, tự ý đòi tăng lương, tự ý giảm thời gian giảng dạy, nhờ người khác dạy thay, đổi lịch dạy mà không xin phép hoặc không được sự đồng ý từ gia đình học sinh dẫn đến hỏng địa chỉ đến làm gia sư của bên A thì bên B sẽ bị phạt 100% số tiền đã nộp cho bên A

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

1. Bên B có quyền được biết tất cả các thông tin về học sinh và gia đình theo Điều 3 ( mục 1) mà bên A cung cấp.

2. Bên B có quyền đơn phương hủy hợp đồng mà không phải chịu bất cứ chi phí nào trong các trường hợp thông tin bên A cung cấp không chính xác theo Điều 3 mục 1.

3. Bên B có quyền đơn phương hủy hợp đồng mà không phải chịu bất cứ chi phí nào trong trường hợp bên B đến dạy gia sư mà gia đình và học sinh có thái độ coi thường, miệt thị, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của gia sư.

4. Bên B làm gia sư được từ 1 đến 3 buổi ( kể cả dạy thử) sau đó gia đình học sinh không đồng ý cho bên B dạy nữa và không yêu cầu bên A tìm gia sư khác vì những lí do sau: Gia sư dạy sai kiến thức cơ bản của môn học, không truyền đạt đúng thông tin đã thỏa thuận giữa bên A và bên B ( Điều 3 mục 1 ) với gia đình học sinh làm mất uy tín của văn phòng Gia Sư Việt thì sẽ bị phạt toàn bộ tiền lệ phí nhận lớp lúc đầu.

5. Bên B đến dạy trong vòng 1 đến 3 buổi đầu sau đó gia đình không yêu cầu bên B dạy nữa mà vẫn gửi học phí những buổi đó và bên B cũng không có vi phạm lỗi nào trong Điều 4 mục 4 thì bên A sẽ dựa vào số lương bên B nhận được từ gia đình để tính phí giao dịch từ 50.000 vnđ đến 100.000 vnđ.

6. Bên B có trách nhiệm đảm bảo trong thời gian đến làm gia sư tại gia đình học sinh, bản thân bên B không có những hành vi trái pháp luật ( Ví dụ: Trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,…), khi để xảy ra những hành vi trên thì bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước gia đình học sinh và trước pháp luật. Văn phòng Gia Sư Việt không chịu trách nhiệm về những hành vi trên của bên B.

Điều 5: Hợp đồng có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày kí. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên. Bên vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước gia đình học sinh và trước pháp luật. Sau 30 ngày kẻ từ khi kí hợp đồng cả 2 bên không còn trách nhiệm thực hiện hợp đồng này nữa. ( ngoại trừ mục 4.1 của Điều 3 trong hợp đồng )

Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị pháp lí như nhau, mỗi bên giữ một bản để thực hiện đúng nội quy hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo thêm:

Tuyển chọn 12 trung tâm gia sư Hà Nội uy tín nhất hiện nay

Danh sách lớp mới cần gia sư tại Hà Nội được nợ phí 100%

Dấu hiệu và cách phòng tránh trung tâm gia sư lừa đảo tại Hà Nội

Giải đáp về trung tâm gia sư không thu phí và mất phí khi nhận lớp

Bình luận (7)

 • Gia Sư Việt: 

  Thầy cô giáo, các bạn sinh viên có nhu cầu tìm lớp dạy gia sư hoặc cần giải đáp thắc mắc khi hợp tác với chúng tôi có thể để lại comment. Gia Sư Việt sẽ hồi âm sớm nhất cho các bạn.

  Trả lời
 • Trần Thúy Vinh: 

  Mình đã đọc hợp đồng và đồng ý với các điều khoản. Cho mình xin thông tin phụ huynh lớp 4 ở Quang Minh nhé!

  Trả lời
  • Gia Sư Việt: 

   Vâng chị nhé, mai trung tâm em liên hệ lại chị ạ

   Trả lời
 • Nguyễn Thị Hải Yến: 

  Mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản. Mình xin thông tin lớp 1082 TV 5 ở Từ Liêm ạ.

  Trả lời
 • Vũ Tiến Đạt: 

  Mình đã đọc và đồng ý với các điều khoản
  Mình muốn được làm gia sư môn hoá cấp 2 ạ

  Trả lời
 • Nguyễn Đức Anh: 

  Em chào trung tâm ạ,cho em xin thông ti lớp 2224 ở Hai Bà Trưng ạ

  Trả lời
 • Lê Thị Thùy Dung: 

  Mình đã đọc hợp đồng, trung tâm cho em xin thông tin lớp 1036 ạ

  Trả lời

Để lại bình luận

Chat Zalo 0964460088